Meniny má Edita, zajtra Cyprián.

Sme aj na Facebook

JEDLIKOVA5.skPokyn pre študentov k úhrade platby za ubytovanie v ŠD

Študenti 1. ročníka Bc

Poplatok za ubytovanie musí byť zaplatený bezhotovostným prevodom z účtu na účet (nie poštovou poukážkou). Pri ubytovaní je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení (výpis z účtu).

Bez predloženia dokladu o zaplatení poplatku nebude uzavretá zmluva o ubytovaní.

Povinné údaje pri platbe

Platby ine

Váš príkaz na úhradu musí obsahovať tieto náležitosti:
IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912
BIC-SWIFT kód: SPSRSKBAXXX
Starý formát: 7000084912/8180.
Špecifický symbol: 1513.
Variabilný symbol: 10-miestné číslo (uvedené v systéme MAIS).
Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia uvedú pri prvej platbe variabilný symbol 1513.
Názov príjemcu: TUKE
Konštantný symbol: 308
Správa pre príjemcu: meno ubytovaného študenta

Výška platby

Platby vseobecne

a) Krátkodobé ubytovanie
Študenti TUKE: 5€ lôžko/noc
Ostatní: 10€ lôžko/noc

ŠD Jedlíkova 5
- dvojposteľová izba (1 osoba): 25€ /noc + 1,50€ mestský poplatok
- dvojposteľová izba (2 osoby): 17€ /noc + 1,50€ mestský poplatok
- bunka: 1 osoba 50€ /noc + 1,50€ mestský poplatok
- apartmán: 45€ /noc + 1,50€ mestský poplatok

b) Dlhodobé ubytovanie
Študentská izba: 100€ lôžko/mesiac

Študenti TUKE a UPJŠ

 • september, október, november:
  • pri nástupe do 15.9.: 189€
  • pri nástupe po 15.9.: 189€
 • december, január, február: 189€
 • marec, apríl, máj: 189€
 • jún: 63€
 • júl, august: 126€

Študenti iných VŠ

 • september, október, november: 300€
 • december, január, február: 300€
 • marec, apríl, máj: 300€
 • jún: 100€

Sankcie

Platby vseobecne

Za každý omeškaný deň pri platbách za ubytovanie účtujeme pokutu 0,50€ – pokutu si pripočítajte k platbe za ubytovanie.

Písomné napomenutie: 15€.
Podmienečné vylúčenie: 25€.
Vylúčenie: 4x0€.
Predčasné ukončenie ubytovania za každý aj začatý mesiac, o ktorý je skrátená doba ubytovania: 30€.

IBAN pre platenie sankcií a poplatku za predčasné ukončenie ubytovania: SK25 8180 0000 0070 0008 4947.

Platby za ubytovanie, aj sankcie za predčasné ukončenie ubytovania musia byť uhradené včas, t. j. 7 dní pred odchodom zo ŠD. Doklad o zrealizovaní platby predložiť na ubytovacom odd. pri odchode zo ŠD.

Iné Poplatky

Platby vseobecne

IBAN: SK25 8180 0000 0070 0008 4947
BIC-SWIFT kód: SPSRSKBAXXX